Omet navegació

Superimpermeables

Superimpermeables

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:
Ja es poden adquirir productes basats en nanotecnologia capaços de crear
una barrera no porosa aplicable sobre gairebé qualsevol material, ja sigui
metall, formigó o teixit. Aquesta capa és hidròfoba, cosa que permet no només
impedir el pas de l’aigua sinó també repel·lir-la, fent que rellisqui ràpidament
sobre la superfície i eliminant-la a gran velocitat.
Les aplicacions són il·limitades: impermeabilització de teixits, blindatge de dispositius elèctrics i
electrònics contra la humitat, protecció contra la corrosió dels metalls, prevenció de la formació de
glaç sobre maquinària i avions.

Pregunta 22

Qüestió

22 L’exposició dels circuits elèctrics i electrònics a l’aigua i la humitat pot provocar problemes
tecnològics perquè...
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. la garantia dels aparells no cobreix avaries a causa de la humitat.

b. es poden oxidar elements metàl·lics del circuit i provocar la seva ràpida degradació.

c. es poden produir contactes i curtcircuits no desitjats entre els diferents punts del circuit.

d. els circuits estan dissenyats per treballar a una temperatura determinada i l’aigua i la
humitat tenen un efecte refrigerant no desitjat.

Realimentació

Pregunta 23

Qüestió

23 La formació de glaç sobre les ales dels avions representa també un problema tecnològic perquè...
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. quan el glaç es fon provoca que la temperatura de les ales baixi.

b. en el moment de l’aterratge, la superfície de la pista esdevé lliscant, amb el perill que això comporta.

c. fa augmentar el pes dels aparells i això implica un consum addicional, no desitjat, de combustible.

d. tant la forma com la mida de les ales, que es dissenyen per sustentar un pes determinat,
es veuen alterades per la formació de glaç.

Realimentació

Pregunta 24

Qüestió

24 Les superfícies hidrofòbiques no es mullen, ja que repel·leixen les gotes d’aigua. La capacitat
hidròfoba d’un material augmenta en disminuir la zona de contacte entre la superfície i la gota
d’aigua, de manera que les gotes rodolen millor i poden ser eliminades més fàcilment.
Per saber la capacitat hidròfoba de diferents materials, hem dipositat una gota d’aigua sobre
quatre superfícies diferents. Els resultats de l’experiment es mostren en les figures següents:

Escull l’opció que ordena les quatre superfícies de més hidròfoba a menys hidròfoba.
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. D A C B

b. A D C B

c. A D B C

d. D A B C

Realimentació

Pregunta 25

Qüestió

25 La tensió superficial és una propietat dels líquids relacionada amb les forces d’atracció que
exerceixen les seves pròpies molècules entre si. Com més petit sigui el valor de la tensió
superficial, més fàcil serà separar les molècules del líquid, les gotes s’estendran amb més
facilitat i mullaran millor la superfície.
La taula següent mostra els valors de les tensions superficials de diferents líquids en
contacte amb l’aigua a una temperatura de 20 ºC:

Segons la taula, quines de les afirmacions següents són correctes?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. El mercuri és el líquid que mulla més tipus diferents de superfícies.

b. L’aigua té més dificultat per mullar un teixit que l’oli d’oliva.

c. La gota d’aigua s’estén molt més que la gota d’oli d’oliva.

d. L’etanol és el que mullarà millor qualsevol superfície

Realimentació

Pregunta 26

Qüestió

26 El gràfic següent mostra com varia la tensió superficial de l’aigua en contacte amb l’aire
en funció de la temperatura:

D’acord amb la informació del gràfic, quina de les afirmacions següents és correcta?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. A temperatures inferiors als 20 ºC, l’aigua no mulla.

b. L’aigua calenta mulla més la superfície que l’aigua freda.

c. L’aigua mulla igual la superfície, independentment de la temperatura.

d. L’aigua mulla menys la superfície a la temperatura de 80 ºC que no pas a 20 ºC.

Realimentació