Omet navegació

ARMILLES FUTBOLÍSTIQUES

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:
Darrere les victòries dels equips de futbol de primera línia no només hi ha el talent dels jugadors i
una planificació tàctica molt acurada, també hi ha estratègia científica i tecnologia.
En les sessions d’entrenament, per exemple, els jugadors porten unes armilles que capten
moltes dades (més de 200 variables) a través de l’ús del GPS: la distància recorreguda, l’índex de
fatiga muscular, els impactes... D’aquesta manera, els tècnics poden dissenyar un entrenament
personalitzat per a cada jugador. A més, per tal de prevenir lesions en els partits, es poden utilitzar
aquestes dades per posar en pràctica rotacions de jugadors atenent, a més de motius tàctics, a raons
de caràcter físic. Això permet evitar baixes que puguin resultar transcendentals en la recta final de
la temporada, quan els títols estan en joc.

Pregunta 15

15 Per poder enregistrar les coordenades de la posició de l’esportista en cada moment, cal
connectar els diferents terminals del xip GPS a una bateria i a un controlador, tal com es
mostra a l’esquema del circuit següent:

Relaciona, amb fletxes, cada terminal del xip GPS amb la connexió elèctrica que li correspon.
NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI
Respon a les mateixes taules que trobaràs a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

Pregunta 16

Qüestió

16 Les dades recollides pel GPS s’envien en temps real a un ordinador a través d’un sistema
de comunicació Bluetooth.
Per donar cobertura a un camp d’entrenament de dimensions 100 m x 50 m es disposa de
tres antenes receptores amb un radi de cobertura de 50 m cadascuna. L’entrenador només
dona permís per situar les tres antenes en algun dels córners (punts A, C, D i F de la figura)
o en el límit del mig del camp (punts B i E).

Una opció per no deixar cap zona del camp sense cobertura seria situar les tres antenes
en els punts...
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. A, B i D.

b. B, D i C.

c. A, C i E.

d. B, C i E

Realimentació

Pregunta 17

17 Les armilles estan fetes de polièster, material d’ús freqüent en la confecció de roba
esportiva. El polièster és una fibra sintètica, s’obté a partir de dues substàncies inicials,
mitjançant reaccions químiques.
Quines de les afirmacions de la taula següent són certes per a la reacció de síntesi del polièster?
Marca, amb una creu (X) a SÍ o NO, cadascuna de les afirmacions.
NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI
Respon a la mateixa taula que trobaràs a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

Pregunta 18

Qüestió

18 A partir de les coordenades de posició, enregistrades pel GPS, ha estat possible fer la
descripció següent del moviment d’un jugador:
“El jugador es mou amb un moviment rectilini. Primer avança cap a la porteria
contrària, després canvia de sentit i retorna cap a la seva porteria. La carrera
més ràpida, la fa entre els 40 segons i els 50 segons”.
Indica el gràfic posició-temps que descriu millor els moviments del jugador.
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Gràfic 1

b. Gràfic 2

c. Gràfic 3

d. Gràfic 4

Realimentació

Pregunta 19

Qüestió

19 Les lesions més comunes en el futbol són les
de turmell, genoll, pubis i musculars del tronc
inferior. S’ha dissenyat un pla de treball per
prevenir aquestes lesions a 10 dels 20 jugadors
d’un equip de futbol.
Les dades recollides després d’aplicar el pla
de treball, que permetran analitzar la seva
efectivitat, s’han recollit en el gràfic de la dreta.
A partir dels resultats obtinguts, es pot concloure que el mètode preventiu aplicat...
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. ha estat efectiu en la reducció de totes les lesions més comunes en el futbol.

b. ha reduït en bona part les lesions de turmell i dels músculs del tronc inferior

c. no ha estat efectiu per a cap de les quatre lesions considerades.

d. ha reduït en més del 50 % la incidència de les lesions del pubis

Realimentació

Pregunta 20

Qüestió

20 Esforçant-se al màxim tots els jugadors, quines d’aquestes variables caldria tenir en
compte a l’hora de comparar els dos grups de jugadors (els que han seguit el treball
preventiu i els que no) perquè els resultats de l’estudi anterior puguin ser vàlids?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. L’edat dels jugadors.

b. El nombre de gols marcats.

c. El nombre de minuts jugats.

d. El nombre de partits guanyats.

Realimentació

Pregunta 21

Qüestió

21 Per controlar l’estat de salut, els jugadors de futbol passen periòdicament controls mèdics
estrictes. Fixa’t en alguns dels resultats de l’analítica d’un dels jugadors de l’equip feta en dejú:

A partir dels resultats de l’anàlisi, quina d’aquestes afirmacions descriu millor una de les
hipòtesis que pot fer el metge sobre l’estat de salut d’aquest jugador?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Té anèmia.

b. Té sobrepès.

c. Podria tenir diabetis.

d. Té tots els nivells normals.

Realimentació